Over ons

Politiek Neutraal controleert het Turkije-nieuws in Nederland op journalistieke zorgvuldigheid en bericht over ontwikkelingen met betrekking tot de geopolitieke situatie van Turkije en Turkse Nederlanders.

Ontstaansgeschiedenis

Politiek Neutraal is ontstaan als resultaat van de toegenomen politieke spanningen tussen Nederland en Turkije en het groeiende onbegrip tussen de politieke leiders, bestuurders, beleidsmakers en het publiek over elkaars waarden en standpunten. Politiek Neutraal gelooft dat een gebrek aan aandacht voor journalistieke normen in de Nederlandse journalistiek heeft bijgedragen aan een onvolledig en soms onjuist geïnformeerd publiek, waardoor er in de Nederlandse volksvertegenwoordiging en het openbaar bestuur een klimaat van wantrouwen en vooringenomenheid is ontstaan ten opzichte van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Turkije.

Negatieve framing

“De onderwerpen die men in de Turkse actualiteit belangrijk vindt, zijn steeds vaker negatief ingekaderd”

 

De invloed van de media uit zich – zoals De Boer & Brennecke (2003) stellen – niet zozeer in de directe beïnvloeding van meningen, attitudes en gedrag van mensen, maar meer in de beïnvloeding van de onderwerpen die mensen belangrijk vinden en en waarover ze een mening vormen. In Nederland zijn de onderwerpen die de media in de Turkse actualiteit belangrijk vinden en waarover bericht wordt, steeds vaker negatief ingekaderd. Dat heeft zijn weerslag op de publieke opinievorming.

Voornoemde media doen steeds vaker onder druk van dalende advertentie-inkomsten omwille van klikaas (clickbait) (aantal kliks=advertentieinkomsten) steeds vaker bewust of onbewust een beroep op een onzorgvuldige vorm van journalistiek in de berichtgeving over ontwikkelingen in en ten aanzien van Turkse actualiteiten. Berichtgeving van deze media vertoont niet zelden kenmerken van negatieve framing, oftewel inkadering van nieuws waarbij negatieve kenmerken, eigenschappen en verbanden worden benadrukt en positieve (constructieve) of neutrale kenmerken, eigenschappen en verbanden worden verzwegen.

“Negatieve framing (door journalisten) gebeurt vaak onbewust.”

Politiek Neutraal gelooft, in de woorden van Peiser (2000), dat de waarden en normen, de agenda, het routinematig handelen en de (persoonlijke) opvattingen over nieuwswaarden en de organisatorische beperkingen van journalisten grotendeels debet zijn aan de groeiende onzorgvuldigheid in de journalistiek. In die zin gebeurt negatieve framing dus vaak onbewust.

Wantrouwen richting gevestigde media

De negatieve framing van Turkse actualiteiten leidt in Nederland onder de Turkse minderheid (en met de Turkse minderheid sympathiserende groepen) tot een groeiend wantrouwen richting de gevestigde media. Deze ervaring heeft de laatste jaren tot op diplomatiek niveau geleid tot vooroordelen ten aanzien van de belangen, waarden en standpunten van de Turkse en Nederlandse politiek. Het heeft bovendien geleid tot een gebrek aan (politieke) goodwill om verschillen te overbruggen. Eén van de meest zorgwekkende conclusies is dat de Turkse minderheid in een politiek isolement terecht dreigt te komen. Dit is een zeer ernstige zaak. Politiek Neutraal wil helpen aan een normalisatie van de betrekkingen tussen Nederland en Turkije door de gevestigde media te monitoren en op een constructieve wijze de dialoog met hen aan te gaan.

Volg ons op Twitter

 

De Leidraad

Politiek Neutraal kiest ervoor om in haar monitoring-activiteiten voorlopig louter aandacht te besteden aan Nederlandse media. Deze monitoring vindt plaats door steekproefsgewijs de zorgvuldigheid van geschreven publicaties (over Turkije-gerelateerde kwesties) te beoordelen op journalistieke zorgvuldigheid. Hiervoor hanteert Politiek Neutraal “de Leidraad” van de Raad voor de Journalistiek.

Door haar transparante werkwijze hoopt Politiek Neutraal gevestigde media een spiegel voor te houden, zodat berichtgeving eerlijker en evenwichtiger wordt dan door (een deel van) de Turkse Nederlandse gemeenschap wordt ervaren. Door de accumulatie van de revisies (beoordeelde artikelen) hoopt Politiek Neutraal een betrouwbaar medium te zijn waar journalisten en nieuwsredacties kunnen reflecteren op gerealiseerde publicaties, zodat structureel verbeteringen kunnen worden aangebracht in de wijze van berichtgeving.

Steunt u de doelstellingen van Politiek Neutraal? Doneer dan aan ons team van vrijwilligers en help ons onze activiteiten uit te breiden.
Doneer

 

Geef een reactie